Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROWERTREND.PL –BĘDĄCGO WŁASNOŚCIĄ FIRMY LAREDO ADAM MICHTA Z SIEDZIBĄ W ROKIETNICY PRZY ULICY OBORNICKIEJ 19C

SŁOWNICZEK:

Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Laredo Adam Michta z siedzibą w Rokietnicy ul. Obornicka 19c, 62-090 Rokietnica za pośrednictwem witryny i sklepu pod adresem: http://www.rowertrend.pl i http://www.botiga24.pl, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

Sklep - sklep internetowy RowerTrend.pl dostępny pod adresem http://www.rowertrend.pl prowadzony przez firmę Laredo Adam Michta z siedzibą w Rokietnicy ul. Obornicka 19c, 62-090 Rokietnica, zarejestrowaną przez Urząd Gminy w Rokietnicy, NIP: 7811105819, REGON: 634318004, adres poczty elektronicznej sklep@rowertrend.pl, numer telefonu 61 8145184 lub 506750280.

Sprzedawca – firmę Laredo Adam Michta z siedzibą w Rokietnicy ul. Obornicka 19c, 62-090 Rokietnica, zarejestrowana przez Urząd Gminy w Rokietnicy, NIP: 7811105819, REGON: 634318004, adres poczty elektronicznej sklep@rowertrend.pl, numer telefonu 61 8145184 lub 506750280.

Klient – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konto Klienta (Konto użytkownika) - zbiór danych podawanych przez Klienta przy rejestracji konta służące min. do realizacji złożonych zamówień, śledzenia historii złożonych zamówień, śledzenia historii złożonych reklamacji lub odstąpień od umowy.

Towar konsumpcyjny (Towar) – prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Czas realizacji złożonego zamówienia – czas w którym Sprzedawca przygotowuje do wysyłki zamówiony Towar łącznie z terminem jej dostarczenia.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Reklamacja – tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady fizycznej lub prawnej Towaru.

Świadczenie umowne – świadczenie określone w umowie, do którego wykonania zobowiązana jest każda ze stron umowy tj:. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru. Świadczeniem zaś Klienta jest zapłata określonej w umowie ceny za świadczenie – sprzedaż Towaru wykonana przez Sprzedawcę.
Rękojmia – tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego Towaru.

Wada istotna – przesłanka umożliwiająca złożenie przez Klienta żądania odstąpienia od umowy w ramach Reklamacji z tytułu Rękojmi.

Trwały nośnik – materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (poczta elektroniczna – e-mail, wiadomość SMS) pozwalające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywać informacje w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim służą.

Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej obecności stron, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumiewania się na odległość – dokonanie zakupu w Sklepie.
Wada fizyczna Towaru – jest to niezgodność Towaru z umową sprzedaży, gdy Towar:
a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

Nie jest Wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.
Wada prawna Towaru – jest to niezgodność Towaru z umową sprzedaży, gdy Towar:
a) stanowi własność osoby trzeciej;
b) obciążony jest prawem osoby trzeciej;
c) ograniczenie w korzystaniu z Towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Usługi – działalność prowadzona przez Sprzedawcę, obejmująca:
a) Usługę sprzedaży - sprzedaż Towarów konsumpcyjnych drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem Sklepu,
b) Usługę Newsletter – bezpłatne przekazywanie Klientom Newslettera.

Newsletter – biuletyn wydawany i przesyłany przez Sprzedawcę Klientom w formie elektronicznej, zawierający informacje dotyczące m.in. oferty Sklepu Internetowego oraz promocji na Towary konsumpcyjne dostępne w Sklepie Internetowym.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.1964 nr 16 poz.93.).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014 poz.827.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.2002 nr 144 poz. 1204.).

SPIS TREŚCI:

I. Przedmiot świadczenia Sprzedawcy (Świadczenie umowne).
II. Sposoby porozumiewania się z Klientem.
III. Cena.
IV. Sposoby złożenia zamówienia.
V. Formy i termin płatności.
VI. Realizacja złożonych zamówień.
VII. Koszty dostawy.
VIII. Prawo do odstąpienia od umowy oraz jego skutki.
IX. Reklamacje dotyczące Towarów.
X. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca.
XI. Usługa Newsletter.
XII. Reklamacje usług elektronicznych.
XIII. Ochrona danych osobowych.
XIV. Polityka prywatności.
XV. Postanowienia końcowe.
 
I. Przedmiot świadczenia Sprzedawcy (Świadczenie umowne).

Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu oferuje Klientom rowery, akcesoria, sportową odzież jak również kosiarki, pilarki spalinowe, sprzęt fitness,  dodatki rowerowe  oraz akcesoria . Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru oraz kosztów dostarczenia Towaru, który zamówił na stronie internetowej Sklepu.

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientom Towarów bez Wad fizycznych i Wad prawnych.


II. Sposoby porozumiewania się z Klientem.

Sprzedawca pod numerem telefonu 61 8145184  lub 506750280 udziela informacji Klientom w sprawie zawartej umowy sprzedaży. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora Klienta.

Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego zamówienia kontaktuje się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany przez Klienta numer telefonu w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego przez niego zamówienia.


III. Cena.

1. Ceny Towarów oferowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania zamówienia konkretnego Towaru. Koszty dostawy są uzależnione od wybranej przez Klienta formy płatności oraz od wartości złożonego zamówienia.

3. Cena Towaru jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Klienta zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów w trakcie realizacji konkretnego zamówienia.


IV. Sposoby złożenia zamówienia.
1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanych przez Sprzedawcę Towarów, szczegółowy ich opis ze wskazaniem ich głównych cech (przeznaczenie, sposób użytkowania) zamieszczony jest pod każdym z Towarów uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu.

2. Formy złożenia zamówienia:
a) poprzez stronę internetową Sklepu (zakładając dobrowolnie Konto lub bez jego zakładania),
b) wysyłając wiadomość e-mail pod adres: sklep@rowertrend.pl ze wskazaniem wszystkich istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia informacji o zamawianym Towarze oraz danych osoby zamawiającej (Klienta).

3. W przypadku, gdy Klient dobrowolnie zdecyduje się założyć Konto na stronie internetowej Sklepu, powinien wykonać następujące czynności:

a) kliknąć w „Zarejestruj się”,
b) wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego,
c) zaznaczyć w tzw.: „check-box’ach: zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( polityka prywatności ) i w celu obsługi Konta użytkownika i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptacją jego treści oraz - opcjonalnie, w zależności od życzenia Klienta - wystawienie przez Sprzedawcę faktury VAT, wskazanie innego adresu dostawy Towaru, zgodę na otrzymywanie „Newslettera.

4. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania przez Klientów.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar notę rozliczeniową, fakturę VAT (w tym wypadku na życzenie Klienta), wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od umowy.

6. Szczegółowe informacje o sposobie złożenia zamówienia dostępna jest w zakładce Jak złożyć zamówienie?
V. Formy i termin płatności.
1. Sklep oferuje trzy sposoby płatności za zakupiony Towar.
a) za pobraniem przy odbiorze Towaru - Klient płaci kurierowi przy odbiorze przesyłki (ten sposób płatności dotyczy tylko doręczenia zamówionego Towaru na terenie Polski).
b) za pośrednictwem bezpiecznego serwisu do płatności internetowych www.dotpay.pl - Klient płaci z góry za zakupiony Towar przed realizacją dostawy.
c) za pośrednictwem zakupów na raty (poprzez eRaty Santander Consumer Bank ) - Klient składa poprzez stronę internetową Sklepu wniosek o kredyt na zakup wybranego przez siebie Towaru. Gdy procedura kredytowa przebiegnie pomyślnie, umowa kredytowa zostanie podpisana przez Klienta, a kredyt uruchomiony, Sklep przystąpi do realizacji złożonego zamówienia. Należy pamiętać, że do całkowitego kosztu kredytu zostaną doliczone odsetki bankowe i pozostałe koszty uruchomienia kredytu - wszystkie te koszty podane zostaną Klientowi przez konsultanta Santander Consumer Bank S.A. Klient ma również możliwość sprawdzenia przewidywanych kosztów kredytu, za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu symulatora rat, znajdującego się w koszyku. Aby wniosek kredytowy został przyjęty, wartość zamówienia musi wynosić co najmniej 100 zł brutto (w przypadku Santander Consumer Bank) - poniżej tej wartości, omawiany w tym punkcie sposób płatności będzie niemożliwy do zrealizowania.
Ten sposób płatności dotyczy tylko doręczenia zamówionego Towaru na terenie Polski.

VI. Realizacja złożonych zamówień.
1 Sklep realizuje także zamówienia z opcją własnego odbioru Towaru przez Klientów w siedzibie firmy.

2. Towar zamówiony w Sklepie dostarczamy na terenie Polski kurierem DPD lub Siódemka (przy wszystkich formach płatności dostępnych w Sklepie) .        

3. Sprzedawca niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania złożonego zamówienia przystępuje do jego realizacji. Na czas otrzymania Towaru składa się:

a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, forma płatności wybrana przez Klienta, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) - do 3 dni roboczych;
b) czas dostawy - do 2 dni roboczych (w przypadku doręczeń na terenie Polski). Podany termin jest terminem deklarowanym przez profesjonalnego przewoźnika.

Niestety, nie mamy możliwości ustalania z Klientami godzin doręczenia zamówionych Towarów. W przypadku firmy kurierskiej DPD i Siódemka doręczenia odbywają się w godzinach 9 - 18 (dni powszednie). Jeżeli w godzinach przedpołudniowych przebywacie Państwo poza miejscem doręczenia przesyłki, proponujemy wybrać inne, np. miejsce pracy lub adres osoby, która będzie mogła odebrać przesyłkę w Państwa imieniu.

Należy pamiętać, że realizacja zamówienia (w przypadku wybrania przedpłaty) rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy, natomiast w przypadku wybrania zakupów na raty - w momencie potwierdzenia przez bank (Santander Consumer Bank S.A.) uruchomienia kredytu.
4. Dowód Zakupu jest wystawiany do każdej przesyłki (paragon albo faktura VAT). W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów lub konieczności sprostowania danych podanych przez Klienta prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@rowertrend.pl . Dowód zakupu (paragon/faktura VAT) umieszczany jest w książeczce gwarancyjnej, znajdującej się w środku przesyłki.


VII. Koszty dostawy.

Dostawy realizowane na terenie Polski:

1. Za pomocą kuriera firmy DPD:

a) W przypadku przedpłaty na rachunek bankowy lub skorzystania z kredytu (udzielonego przez Santander Consumer Bank) – koszy dostawy wynosi 25 zł brutto.
b) W przypadku płatności przy odbiorze – koszy dostawy wynosi 35 zł brutto.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy oraz jego skutki.
1. Klient, który zakupił Towar na stronie internetowej Sklepu ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 14 dni liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Klient otrzymał rzecz (lub inna osoba – wskazana przez Klienta od odbioru przesyłki). Aby zachować 14 – sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze dostatecznie wyrażającego taką wolę Klienta oświadczenia, za pomocą przykładowego formularza (Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy). Klient może również poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia za pomocą innego środka porozumiewania się ze Sprzedawcą np. za pomocą wiadomości e-mail lub zwykłym listem poleconym. Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Kliencie - prosimy odesłać zwracany Towar (pod adres: ul. Obornicka 19c, 62-090 Rokietnica, adresat: firma Laredo Adam Michta) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin 14 – sto dniowy jest zachowany, jeżeli odeślesz Towar przed jego upływem.

Klient korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Kliencie - odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego Towaru. To znaczy dopuszczalne jest przymierzenie się do zakupionego Towaru oraz wykonanie takich czynności jak przy zakupie w sklepie stacjonarnym.

Kliencie – w przypadku podjęcia przez Ciebie zachowania (czynności) w stosunku do zakupionego Towaru, które wykracza poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą, ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru.

Kliencie – szczegóły techniczne i logistyczne dot. zwrotu Towaru na skutek odstąpienia od umowy znajdziesz w zakładce Zwrot Towaru.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów.

W przypadku, gdy zakupiony przez Klienta Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może skorzystać z uprawnienia reklamacyjnego.

Kliencie - reklamację należy złożyć w terminie 1 roku od dnia zauważenia przez Ciebie wady Towaru, nie później niż 2 lata od dnia, w którym Towar ten został Tobie wydany.

Kliencie - składając reklamację możesz zażądać:

a) wymiany lub naprawy Towaru,
b) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy wada jest istotna.

Wymiana, naprawa

W przypadku, gdy zdecydujesz się na dokonanie wymiany lub naprawy Towaru, Twoje żądanie może okazać się dla nas:

a) niemożliwe do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji danego Towaru) lub
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań, może wymagać z naszej strony poniesienia nadmiernych kosztów.

W takiej sytuacji możemy odmówić lub zaproponować Tobie inny sposób rozpatrzenia reklamacji, tj. w przypadku, gdy żądałeś wymiany możemy zaoferować Tobie naprawę, a w przypadku, gdy żądałeś naprawy - wymianę. Niezależnie od tego, również Ty możesz zmienić swój wybór i po naszej odmowie żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób (naprawa, wymiana). Możesz również skorzystać z dwóch innych opcji, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Obniżenie ceny, odstąpienie od umowy sprzedaży

Kliencie - reklamując Towar możesz żądać odstąpienia od umowy, gdy wada towaru jest istotna lub obniżenia ceny. Żądając obniżenia ceny powinieneś wskazać kwotę, o jaką Twoim zdaniem należy obniżyć pierwotną cenę Towaru.

Informujemy jednak, że jeśli jest to pierwsze Twoje żądanie złożone w ramach reklamacji danego Towaru, możemy zaproponować Tobie niezwłoczną wymianę lub naprawę – jeśli takie rozwiązanie nie będzie wiązało się dla Ciebie z nadmiernymi niedogodnościami. O ewentualnej propozycji poinformujemy Ciebie niezwłocznie, a Ty możesz zadecydować, czy propozycja ta jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami. Jeśli nie – możesz zażądać zmiany propozycji (z wymiany na naprawę lub odwrotnie), chyba, że będzie ona:

a) niemożliwa dla nas do spełnienia,
b) nadmiernie kosztowna w porównaniu z drugim z możliwych żądań.

Kliencie – rozpatrzymy Twoją reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia i w tym terminie poinformujemy Cię o decyzji reklamacyjnej w ustalony z Tobą sposób: w formie pisemnej, drogą wiadomości e-mail lub SMS. Brak informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji skutkuje jej uznaniem za uzasadnioną.

Kliencie - dołożymy wszelkich starań, aby reklamacje uznane za zasadne zostały zrealizowane w rozsądnym czasie i bez nadmiernych dla Ciebie niedogodności.

W przypadku uznania Twojej reklamacji za zasadną zwrócimy Ci koszty odesłania przez Ciebie reklamowanego Towaru do nas.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub naruszenia interesów Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl

X. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca.
1. Komputer bądź inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

2. Posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

3. Zainstalowanie na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari.
Zakazane jest dostarczanie i umieszczanie przez Klienta w Sklepie treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. W przypadku, gdy Klient dostarczy takich treści do Sklepu, Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do ingerencji w dostarczoną treść, tj. w szczególności do usunięcia takich treści w całości lub w części lub ich zmianę.

XI. Usługa Newsletter.
1. Do skorzystania z Usługi Newsletter niezbędne jest:

a. podanie przez Klienta jego adresu e-mail w Sklepie we właściwym polu oraz zaznaczenie pól o treści: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i potwierdzam, iż zapoznałam/em się z Informacją dla subskrybentów.” i „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. adresu e-mail, w celu korzystania z usługi „Newsletter.”

lub

b. w przypadku niezarejestrowanych Klientów zaznaczanie odpowiedniego pola o treści „Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i potwierdzam, iż zapoznałam/em się z Informacją dla subskrybentów.” przy podawaniu przez Klienta danych niezbędnych w celu zakończenia procesu składania zamówienia w Sklepie, lub

a następnie dokonanie przez Klienta autoryzacji subskrypcji poprzez kliknięcie w link umieszczony w wiadomości e-mail przesłanym Klientowi przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail.

W wyniku dokonania czynności, o których mowa powyżej, dochodzi do zawarcia bezterminowej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym.

2. Klient może wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 1 powyżej poprzez:

a. kliknięcie w link rezygnacji z otrzymywania Newslettera, umieszczany w stopce każdego Newslettera,

lub

b. wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@rowertrend.pl
lub

c. telefonicznie pod numerem: 61 8145184 lub 506 750 280.

3. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

XII. Reklamacje usług elektronicznych.

1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę Usług, jak również związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu można składać w następujący sposób:

a. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@rowertrend.pl
b. telefonicznie pod numerem 61 8145184 lub 506 750 280
c. pisemnie na adres korespondencyjny: Laredo Adam Michta, ul. Obornicka 19c, 62-090 Rokietnica
2. Składając reklamację Klient powinien wskazać imię i nazwisko, termin (datę) wystąpienia przyczyny reklamacji i ją opisać.

3. Sprzedawca ustosunkuje się niezwłocznie do złożonej reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.

XIII. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz realizacją zamówień jest firma Laredo Adam Michta z siedzibą w Rokietnicy przy ulicy Obornickiej 19c
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a) art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm., zwanej dalej UODO), tj. zgoda osoby, której dane dotyczą – w przypadku założenia Konta użytkownika,
b) art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO, tj. konieczność do realizacji umowy,
c) art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, tj. niezbędność do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) realizacji umowy sprzedaży,
b) obsługi Konta użytkownika założonego w ramach Sklepu– w przypadku założenia przez Klienta takiego konta,
c) wysyłania wiadomości typu „Newsletter” – jeśli Klient wyraził odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, chyba, że będzie to niezbędne w celu realizacji zamówienia (np. w związku z dostawą).

5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

6. Ujawnienie danych jest dobrowolne, jednakże w odniesieniu do:

a) Klientów, którzy chcą utworzyć Konto użytkownika w Sklepie - w celu zarejestrowania się niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy, adres e-mail,
b) Klientów, którzy składają zamówienia w inny sposób niż wskazany w pkt. a) powyżej – w celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail.
 
XIV. Polityka prywatności.

1. Strona internetowa Sklepu wykorzystuje dla sprawniejszego działania pliki cookie (tzw. ciasteczka).

2. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) Pliki cookie sesji.
b) Pliki cookie preferencji i ustawień.
c) Pliki cookie reklamy.
d) Pliki cookie analityki.

3. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

4. OTCF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykorzystuje również programy analityczne (np. Google Analytics) i korzysta z usług sieci reklamowych w zakresie retargetingu personalizowanego – RTB (m.in. RTB House S.A., Infinity Media, Netsprint Sp. z o.o.).


XV. Postanowienia końcowe.
1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go, zapisać na dysku urządzenia z którego korzystają (np.: komputera) i sporządzić jego wydruk.

2. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich rozwiązania polubownie. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

6. Do zamówień złożonych i umów zawartych przed datą obowiązywania niniejszego Regulaminu (tj. do 24 grudnia 2014 roku włącznie) zastosowanie mają postanowienia regulaminu poprzednio obowiązującego. Natomiast co do zamówień złożonych i umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.